Novinky v Czech Home Capital

CS | EN | DE

Pro investory

 

Představení skupiny CZECH HOME CAPITAL, a.s.


CZECH HOME CAPITAL, a.s.je českou společností se silným finančním zázemím, která investuje do nájemního bydlení v České republice a ve vybraných zemích EU.

Naší strategií je budovat a rozšiřovat vlastní teritoriálně diverzifikované bytové portfolio v lokalitách, které jsou stabilní, a kde očekáváme progresivní rozvoj. V kombinaci s bankovním financováním je zhodnocení vlastního kapitálu výrazně nad průměrem nájemního výnosu v ČR.

Ať už je naše portfolio v jakékoli lokalitě, poskytujeme kvalitní nájemní bydlení, jenž zrcadlí potřeby klientů. Každý si zaslouží bydlení za přijatelnou cenu. Pronájem bytů nabízí stálý výnos založený na fundamentální lidské potřebě bydlet, je proto méně citlivý na pohyby trhu, nežli komerční nemovitosti či jiné investiční instrumenty finančního trhu.


Dluhopisy emitenta Czech Home Capital, a.s.

Základní parametry instrumentu
DLUHOPIS HOME CAPITAL CZK XIV.                                         2 roky

Typ instrumentu Korporátní dluhopis
Kategorie dluhopisů Veřejná nabídka s prospektem
Podoba a forma dluhopisů Zaknihovaný
Jmenovitá hodnota dluhopisu 1 CZK
Emitent Czech Home Capital, a.s., IČO 08505811
Datum emise 22.07.2022
Datum splatnosti 22.07.2024
Měna CZK
Investiční horizont 2 roky
ISIN CZ0003542631
LEI kód emitenta 315700A4SBFZ0GEGDH82
Hrubý úrokový pevný výnos 6,50 %
Čistý úrokový pevný výnos * 5,53 %
Měsíční kupón 0,46 %
Celkem zisk ** 11,06 %
Výnos do splatnosti p.a. 6,50 %
Výpočet úroku 30E/360
Frekvence vyplácení kupónu Měsíčně zpětně
Možnost investice Jednorázová
Investiční region Česká republika
Splatnost 36 měsíců
Vstupní poplatek 0 %
 

Základní parametry instrumentu
DLUHOPIS HOME CAPITAL CZK XIII.                                              4 roky

Typ instrumentu Korporátní dluhopis
Kategorie dluhopisů Veřejná nabídka s prospektem
Podoba a forma dluhopisů Zaknihované
Jmenovitá hodnota dluhopisu 1 CZK
Emitent Czech Home Capital, a.s., IČO 08505811
Datum emise 22.07.2022
Datum splatnosti 21.07.2026
Měna CZK
Investiční horizont 4 roky
ISIN CZ0003542623
LEI kód emitenta 315700A4SBFZ0GEGDH82
Hrubý úrokový pevný výnos 8,00% do 21.7.2023, 6,00% do 21.7.2024, 5,00% do 21.07.2026
Čistý úrokový pevný výnos * 4,93%
Měsíční kupón 0,41%
Celkem zisk ** 19,72%
Výnos do splatnosti p.a. 5,80%
Výpočet úroku 30E/360
Frekvence vyplácení kupónu Měsíčně zpětně
Možnost investice Jednorázová
Investiční region Česká republika
Splatnost 48 měsíců
Vstupní poplatek 0 %
 

* odpočet srážkové daně 15%
** výnos a zisk ode dne emise

 

 

Dluhopisy emitenta Czech Home Capital, a.s.

Základní parametry instrumentu
DLUHOPIS HOME CAPITAL EUR XV.                                            3 roky

Typ instrumentu Korporátní dluhopis
Kategorie dluhopisů Veřejná nabídka s prospektem
Podoba a forma dluhopisů Zaknihovaný
Jmenovitá hodnota dluhopisu 1 EUR
Emitent Czech Home Capital, a.s., IČO 08505811
Datum emise 11.04.2022
Datum splatnosti 11.04.2025
Měna EUR
Investiční horizont 3 roky
ISIN CZ0003542649
LEI kód emitenta 315700A4SBFZ0GEGDH82
Hrubý úrokový pevný výnos 5,00 %
Čistý úrokový pevný výnos * 4,35 %
Měsíční kupón 0,36 %
Celkem zisk ** 8,70 %
Výnos do splatnosti p.a. 5,00 %
Výpočet úroku 30E/360
Frekvence vyplácení kupónu Měsíčně zpětně
Možnost investice Jednorázová
Investiční region Česká republika
Splatnost 36 měsíců
Vstupní poplatek 0 %
 

* odpočet srážkové daně 15%
** výnos a zisk ode dne emise

 

 

Porovnání individuální investice versus portfolijní investice do NÁJEMNÍHO BYDLENÍ

 

Dluhopisy CZECH HOME CAPITAL

 • Minimální investice
 • Pravidelně vyplácený měsíční zdaněný kupon
 • Výpadek příjmu 1BJ = nemá vliv na výnos
 • Unikátní model identifikace nemovitosti
 • Investice do již pronajatých objektů
 • Efektivní výběr nájemníka
 • Ustálený koncept správy a údržby
 • Plná kontrola nad platební morálkou klientů

Rizika investice do vlastní nemovitosti

 • Minimální investice v řádu milionů
 • Nutnost podávání daňového přiznání
 • Výpadek příjmu 1BJ = žádný příjem
 • Nákup nemovitosti za tržních podmínek
 • Časová náročnost při hledání nájemníka
 • Riziko s výběrem a posouzením nájemníka
 • Finančně náročná správa vlastní nemovitosti
 • Zdlouhavé a nákladné jednání s neplatiči

 

Tým tvořený profesionály s 20 letou zkušeností

Rozsáhlé kontakty v daném segmentu napříč čr a eu

Velká finanční angažovanost akcionářů

Nadstandardní ochrana investora skrze kovenanty

 

 

TOTO JE PROPAGAČNÍ SDĚLENÍ

 

Společnost Czech Home Capital, a.s. doporučuje, aby si potenciální investoři přečetli prospekt, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do cenných papírů (dluhopisů) propagovaných a nabízených na této webové stránce.

 

Doplňující informace pro investora

Dluhopisy nabízené a propagované na této webové stránce jsou pod názvy HOME CAPITAL CZK XIII., HOME CAPITAL CZK XIV., HOME CAPITAL EUR XV., HOME CAPITAL EUR XVI. HALBERSTADT a HOME CAPITAL CZK XVII. vydávány jako v pořadí 1. až 5. emise („Emise“) v rámci dluhopisového programu společnosti Czech Home Capital, a.s., IČO: 085 05 811, LEI: 315700A4SBFZ0GEGDH82, se sídlem Čapkova 195/2, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24697 („Czech Home Capital, a.s.“), v maximálním objemu vydaných a nesplacených dluhopisů 2.000.000.000 Kč (dvě miliardy korun českých) nebo jejího ekvivalentu v měně SEK, DKK, NOK, PLN, RON nebo EUR a dobou trvání dluhopisového programu 10 let, který byl zřízen v roce 2022 („Dluhopisový program“).

Základní prospekt dluhopisů Czech Home Capital, a.s. vydávaných v rámci Dluhopisového programu ze dne 30.6.2022 (dále jen „Základní prospekt“) byl schválen Českou národní bankou jako orgánem dohledu nad finančním trhem podle zákona č. 6/1993 Sb., o České́ národní bance, ve znění pozdějších předpisů̊, orgánem dohledu nad kapitálovým trhem podle zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně̌ a doplnění dalších zákonů̊, ve znění pozdějších předpisů̊, a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikaní na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů̊, a jako příslušným orgánem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné́ nabídce nebo přijetí cenných papírů̊ obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES, konkrétně pak rozhodnutím České národní banky č.j. 2022/071176/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp-2022/00065/CNB/572 ze dne 12.7.2022, které nabylo právní moci dne 14.7.2022. Česká národní banka při schvalování Základního prospektu neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci Czech Home Capital, a.s. a schválením Základního prospektu negarantuje budoucí ziskovost Czech Home Capital, a.s ani její schopnost splatit výnosy a jmenovitou hodnotu dluhopisů.

Kompletní prospekt nabízených a propagovaných dluhopisů je ve vztahu k Emisím tvořen Základním prospektem a vždy příslušnými konečnými podmínkami obsahujícími konečné podmínky té které Emise („Konečné podmínky“).

Základní prospekt i Konečné podmínky byly uveřejněny, a to na webových stránkách www.homecapital.cz v sekci „Pro investory” a investoři do dluhopisů je mohou získat v elektronické podobě na uvedených webových stránkách www.homecapital.cz v sekci „Pro investory”.

Základní prospekt je konkrétně dostupný pod hypertextovým odkazem https://homecapital.cz/cs/investori/, sekce „Pro investory“, záložka „Dluhopisy“, soubor s názvem „ZÁKLADNÍ PROSPEKT DLUHOPISŮ EMITENTA Czech Home Capital, a.s_2022“ a lze jej volně stáhnout pod odkazem https://homecapital.cz/api/downloadFile.php?file_id=81.

Konečné podmínky Emisí jsou konkrétně dostupné pod následujícími hypertextovými odkazy: (i) Konečné podmínky pro Emisi dluhopisů s názvem HOME CAPITAL CZK XIII. jsou dostupné na hypertextovém odkazu https://homecapital.cz/cs/investori/, sekce „Pro investory“, záložka „Dluhopisy“, soubor s názvem „DLUHOPIS CZK_HOME CAPITAL XIII VAR/2026“, (ii) Konečné podmínky pro Emisi dluhopisů s názvem HOME CAPITAL CZK XIV. jsou dostupné na hypertextovém odkazu https://homecapital.cz/cs/investori/, sekce „Pro investory“, záložka „Dluhopisy“, soubor s názvem „DLUHOPIS CZK_HOME CAPITAL XIV 6,5/2024“, (iii) Konečné podmínky pro Emisi dluhopisů s názvem HOME CAPITAL EUR XV. jsou dostupné na hypertextovém odkazu https://homecapital.cz/cs/investori/, sekce „Pro investory“, záložka „Dluhopisy“, soubor s názvem „DLUHOPIS EUR_HOME CAPITAL XV 5,0/2025“, (iv) Konečné podmínky pro Emisi dluhopisů s názvem HOME CAPITAL EUR XVI. HALBERSTADT jsou dostupné na hypertextovém odkazu https://homecapital.cz/cs/investori/, sekce „Pro investory“, záložka „Dluhopisy“, soubor s názvem „DLUHOPIS EUR_HOME CAPITAL HALBERSTADT XVI 7,0/2024“ a (v) Konečné podmínky pro Emisi dluhopisů s názvem HOME CAPITAL CZK XVII. jsou dostupné na hypertextovém odkazu https://homecapital.cz/cs/investori/, sekce „Pro investory“, záložka „Dluhopisy“, soubor s názvem „DLUHOPIS CZK_HOME CAPITAL XVII 8,0/2027“.

Základní prospekt i Konečné podmínky Emisí budou dále dostupné rovněž i na webových stránkách České národní banky na stránce přístupné pod hypertextovým odkazem https://oam.cnb.cz/sipresextdad/SIPRESWEB.WEB_PROSPECTUS.START_INPUT_OAM?p_lang=cz a dále jsou dostupné v listinné podobě v sídle společnosti Czech Home Capital, a.s. v pracovních dnech v době od 9.00 hod do 16.00 hod.

Schválení Základního prospektu Českou národní bankou by se nemělo chápat jako potvrzení nabízených dluhopisů a Czech Home Capital, a.s. doporučuje, aby si potenciální investoři přečetli Základní prospekt i příslušné Konečné podmínky k Emisím, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do nabízených a propagovaných dluhopisů.

Jakékoliv rozhodnutí o upsání nabízených a propagovaných dluhopisů musí být založeno výhradně na informacích založených v těchto dokumentech jako celku a na podmínkách nabídky, včetně samostatného vyhodnocení rizikovosti investice do dluhopisů každým z potenciálních nabyvatelů dluhopisů.

Všechny dluhopisy vydávané v rámci Emisí jsou podřízenými dluhopisy ve smyslu ustanovení § 34 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s tím mají v případě vstupu Czech Home Capital, a.s. do likvidace nebo vydání rozhodnutí o úpadku Czech Home Capital, a.s. pohledávky z těchto dluhopisů podřízené postavení vůči ostatním nepodřízeným pohledávkám za Czech Home Capital, a.s. a pohledávky z těchto dluhopisů budou uspokojeny až po uspokojení všech ostatních pohledávek za Czech Home Capital, a.s., s výjimkou pohledávek, které jsou vázány stejnou nebo obdobnou podmínkou podřízenosti.

Kontaktujte nás

Soubory ke stažení

 • Stáhnout INVESTMENT MEMORANDUM ENG
 • Stáhnout INVESTICNI MEMORANDUM CZ_2022
 • Stáhnout CZECH HOME CAPITAL_DLUHOPISOVY PROGRAM 2022
 • Stáhnout ZÁKLADNÍ PROSPEKT DLUHOPISŮ EMITENTA Czech Home Capital, a.s_2022
 • Stáhnout DLUHOPIS CZK_HOME CAPITAL XIII VAR/2026
 • Stáhnout DLUHOPIS CZK_HOME CAPITAL XIV 6,5/2024
 • Stáhnout DLUHOPIS EUR_HOME CAPITAL XV 5,0/2025
 • Stáhnout CHC_OZNAMENI ZMEN V AKCIONARSKE STRUKTURE_082022
 • Stáhnout DLUHOPIS EUR_HOME CAPITAL HALBERSTADT XVI 7,0/2024
 • Stáhnout DLUHOPIS CZK_HOME CAPITAL XVII 8,0/2027

Naše portfolio je vyváženou kombinací ustálených lokalit, jako je Praha a Brno a rozvojových regionů, které mají potenciál růstu a stabilního výnosu.

Rezidenční nemovitosti jsou snadno zpeněžitelným aktivem a naše portfolio je analyticky diverzifikované do mnoha regionů. Výběr teritorií vhodných k investici vždy prochází detailní analýzou ekonomických ukazatelů dané lokality, rešerší a spoluprací s velkými zaměstnavateli a místními partnery.

Základem akvizičního procesu je hloubková prověrka (právní, ekonomicko-daňová, technická).

Soubory ke stažení

 

CZECH HOME CAPITAL je v procesu akvizic několika projektů v ČR a EU. Vždy se jedná o dlouhodobě funční projekty s historií nájemních vztahů. Vybíráme pouze lokallity, které mají pozitivní demograficko-ekonomickou křivku. Nedílnou součástí hodnocení projektu je komunikace s místními obyvateli i municipalitou dane lokality. Naše poslání je budovat nájemní bydlení jako službu, aby se každý klient cítil jako doma_FEEL HOME.

Nově akvírované projekty budou postupně začlěňovány do portfolia CZECH HOME CAPITAL v průběhu 3Q2020 a 1Q2021.

 

  2020-2021 * 2021-2022 *
Aktiva skupiny 1,0 mld Kč 2,1 mld Kč
Počet bytových jednotek 1000+ 2500+
Počet m2 ve vlastnictví 80 000m2 150 000m2

* kvalifikovaný odhad

 

 

 • Zacíleno na investice do rezidenčních projektů s dlouhodobou historií nájemních vztahů
 • Hlavními kritérii pro akvizice je výnosnost a dlouhodobá udržitelnost nájemního výnosu
 • Akvizice jsou podrobeny hloubkovému internímu i externímu prověření renomovanými společnostmi

 

 

Kontakty:
Czech Home Capital, a.s.
Čapkova 195/2
140 00 Praha 4
 

Kontakty pro investory:
investori@homecapital.cz
+420 771 11 88 11