Novinky v Czech Home Capital

CS | EN | DE

Pro investory

 

Představení skupiny CZECH HOME CAPITAL, a.s.


CZECH HOME CAPITAL, a.s.je českou společností se silným finančním zázemím, která investuje do nájemního bydlení v České republice a ve vybraných zemích EU.

Naší strategií je budovat a rozšiřovat vlastní teritoriálně diverzifikované bytové portfolio v lokalitách, které jsou stabilní, a kde očekáváme progresivní rozvoj. V kombinaci s bankovním financováním je zhodnocení vlastního kapitálu výrazně nad průměrem nájemního výnosu v ČR.

Ať už je naše portfolio v jakékoli lokalitě, poskytujeme kvalitní nájemní bydlení, jenž zrcadlí potřeby klientů. Každý si zaslouží bydlení za přijatelnou cenu. Pronájem bytů nabízí stálý výnos založený na fundamentální lidské potřebě bydlet, je proto méně citlivý na pohyby trhu, nežli komerční nemovitosti či jiné investiční instrumenty finančního trhu.


Dluhopisy emitenta Czech Home Capital, a.s.

Základní parametry instrumentu
DLUHOPIS HOME CAPITAL CZK VIII.                                         3 roky

Typ instrumentu Korporátní dluhopis
Kategorie dluhopisů Veřejná nabídka s prospektem
Podoba a forma dluhopisů Listinný na řad
Jmenovitá hodnota dluhopisu 100 000 CZK
Emitent Czech Home Capital, a.s., IČO 08505811
Datum emise 12.01.2022
Datum splatnosti 12.01.2025
Měna CZK
Investiční horizont 3 roky
ISIN CZ00035336740
LEI kód emitenta 315700A4SBFZ0GEGDH82
Hrubý úrokový pevný výnos 4,75 %
Čistý úrokový pevný výnos * 4,04 %
Měsíční kupón 0,34 %
Celkem zisk ** 12,12 %
Výnos do splatnosti p.a. 4,75 %
Výpočet úroku 30E/360
Frekvence vyplácení kupónu Měsíčně zpětně
Možnost investice Jednorázová
Investiční region Česká republika
Splatnost 36 měsíců
Vstupní poplatek 0 %
 

Základní parametry instrumentu
DLUHOPIS HOME CAPITAL CZK XII.                                              4 roky

Typ instrumentu Korporátní dluhopis
Kategorie dluhopisů Veřejná nabídka s prospektem
Podoba a forma dluhopisů Listinný na řad
Jmenovitá hodnota dluhopisu 100 000 CZK
Emitent Czech Home Capital, a.s., IČO 08505811
Datum emise 11.04.2022
Datum splatnosti 11.04.2026
Měna CZK
Investiční horizont 4 roky
ISIN CZ0003539751
LEI kód emitenta 315700A4SBFZ0GEGDH82
Hrubý úrokový pevný výnos 6,50% do 11.4.2024, 5,00% do 11.4.2026
Čistý úrokový pevný výnos * 5,65% do 11.4.2024, 4,35% do 11.4.2026
Měsíční kupón 0,47% do 11.4.2024, 0,36% do 11.4.2026
Celkem zisk ** 20,00 %
Výnos do splatnosti p.a. 6,50% do 11.4.2024, 5,00% do 11.4.2026
Výpočet úroku 30E/360
Frekvence vyplácení kupónu Měsíčně zpětně
Možnost investice Jednorázová
Investiční region Česká republika
Splatnost 48 měsíců
Vstupní poplatek 0 %
 

* odpočet srážkové daně 15%
** výnos a zisk ode dne emise

 

 

Dluhopisy emitenta Czech Home Capital, a.s.

Základní parametry instrumentu
DLUHOPIS HOME CAPITAL EUR XI.                                            4 roky

Typ instrumentu Korporátní dluhopis
Kategorie dluhopisů Veřejná nabídka s prospektem
Podoba a forma dluhopisů Listinný na řad
Jmenovitá hodnota dluhopisu 5 000 EUR
Emitent Czech Home Capital, a.s., IČO 08505811
Datum emise 11.04.2022
Datum splatnosti 11.04.2026
Měna EUR
Investiční horizont 4 roky
ISIN CZ0003539744
LEI kód emitenta 315700A4SBFZ0GEGDH82
Hrubý úrokový pevný výnos 5,00 %
Čistý úrokový pevný výnos * 4,35 %
Měsíční kupón 0,36 %
Celkem zisk ** 17,39 %
Výnos do splatnosti p.a. 5,00 %
Výpočet úroku 30E/360
Frekvence vyplácení kupónu Měsíčně zpětně
Možnost investice Jednorázová
Investiční region Česká republika
Splatnost 48 měsíců
Vstupní poplatek 0 %
 

* odpočet srážkové daně 15%
** výnos a zisk ode dne emise

 

 

Porovnání individuální investice versus portfolijní investice do NÁJEMNÍHO BYDLENÍ

 

Dluhopisy CZECH HOME CAPITAL

 • Minimální investice
 • Pravidelně vyplácený měsíční zdaněný kupon
 • Výpadek příjmu 1BJ = nemá vliv na výnos
 • Unikátní model identifikace nemovitosti
 • Investice do již pronajatých objektů
 • Efektivní výběr nájemníka
 • Ustálený koncept správy a údržby
 • Plná kontrola nad platební morálkou klientů

Rizika investice do vlastní nemovitosti

 • Minimální investice v řádu milionů
 • Nutnost podávání daňového přiznání
 • Výpadek příjmu 1BJ = žádný příjem
 • Nákup nemovitosti za tržních podmínek
 • Časová náročnost při hledání nájemníka
 • Riziko s výběrem a posouzením nájemníka
 • Finančně náročná správa vlastní nemovitosti
 • Zdlouhavé a nákladné jednání s neplatiči

 

Tým tvořený profesionály s 20 letou zkušeností

Rozsáhlé kontakty v daném segmentu napříč čr a eu

Velká finanční angažovanost akcionářů

Nadstandardní ochrana investora skrze kovenanty

 

TOTO JE PROPAGAČNÍ SDĚLENÍ

Společnost Czech Home Capital, a.s. doporučuje, aby si potenciální investoři přečetli prospekt, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do cenných papírů (dluhopisů) propagovaných a nabízených na této webové stránce.

 

Doplňující informace pro investora

Dluhopisy nabízené a propagované na této webové stránce jsou pod názvy HOME CAPITAL CZK VI., HOME CAPITAL CZK VII., HOME CAPITAL CZK VIII., HOME CAPITAL CZK IX., HOME CAPITAL EUR X., HOME CAPITAL EUR XI. a HOME CAPITAL CZK XII. vydávány jako v pořadí 6. až 12. emise („Emise“) v rámci dluhopisového programu společnosti Czech Home Capital, a.s., IČO: 085 05 811, LEI: 315700A4SBFZ0GEGDH82, se sídlem náměstí Míru 1220/3, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24697 („Czech Home Capital, a.s.“), v maximálním objemu vydaných a nesplacených dluhopisů 1.300.000.000 Kč nebo jeho ekvivalentu v měně EUR a dobou trvání dluhopisového programu 10 let, který byl zřízen v roce 2020 (ve znění pozdějších změn) („Dluhopisový program“).

Základní prospekt dluhopisů Czech Home Capital, a.s. vydávaných v rámci Dluhopisového programu ze dne 31.5.2021 (dále jen „Základní prospekt“) byl schválen Českou národní bankou jako orgánem dohledu nad finančním trhem podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, orgánem dohledu nad kapitálovým trhem podle zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a jako příslušným orgánem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, kterýmá být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů kobchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES, konkrétně pak rozhodnutím České národní banky č.j. 2021/056813/CNB/570 ke sp.zn. S-Sp-2021/00038/CNB/572 ze dne 7.6.2021, které nabylo právní moci dne 9.6.2021. Česká národní banka při schvalování Základního prospektu neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci Czech Home Capital, a.s a schválením Základního prospektu negarantuje budoucí ziskovost Czech Home Capital, a.s ani její schopnost splatit výnosy a jmenovitou hodnotu dluhopisů.

Kompletní prospekt nabízených a propagovaných dluhopisů je ve vztahu k Emisím tvořen Základním prospektem a vždy příslušnými konečnými podmínkami obsahujícími konečné podmínky té které Emise („Konečné podmínky“).

Základní prospekt i Konečné podmínky byly uveřejněny, a to na webových stránkách www. homecapital.cz v sekci „Pro investory” a investoři do dluhopisů je mohou získat v elektronické podobě na uvedených webových stránkách www.homecapital.cz v sekci „Pro investory”.

Základní prospekt je konkrétně dostupný pod hypertextovým odkazem https://homecapital.cz/cs/investori/, sekce „Pro investory“, záložka „Dluhopisy“, soubor s názvem „CZECH HOME CAPITAL_ZAKLADNI PROSPEKT 2021“.

Konečné podmínky Emisí jsou konkrétně dostupné pod následujícími hypertextovými odkazy: (i) Konečné podmínky pro Emisi dluhopisů s názvem HOME CAPITAL CZK VI. jsou dostupné na hypertextovém odkazu https://homecapital.cz/cs/investori/, sekce „Pro investory“, záložka „Dluhopisy“, soubor s názvem „DLUHOPIS CZK_HOME CAPITAL VI 4,75/2024“, (ii) Konečné podmínky pro Emisi dluhopisů s názvem HOME CAPITAL CZK VII. jsou dostupné na hypertextovém odkazu https://homecapital.cz/cs/investori/, sekce „Pro investory“, záložka „Dluhopisy“, soubor s názvem „DLUHOPIS CZK_HOME CAPITAL VII 5,00/2026“, (iii) Konečné podmínky pro Emisi dluhopisů s názvem HOME CAPITAL CZK VIII. jsou dostupné na hypertextovém odkazu https://homecapital.cz/cs/investori/, sekce „Pro investory“, záložka „Dluhopisy“, soubor s názvem „DLUHOPIS CZK_HOME CAPITAL VIII 4,75/2025“, (iv) Konečné podmínky pro Emisi dluhopisů s názvem HOME CAPITAL CZK IX. jsou dostupné na hypertextovém odkazu https://homecapital.cz/cs/investori/, sekce „Pro investory“, záložka „Dluhopisy“, soubor s názvem „DLUHOPIS CZK_HOME CAPITAL IX 5,00/2027“, (v) Konečné podmínky pro Emisi dluhopisů s názvem HOME CAPITAL EUR X. jsou dostupné na hypertextovém odkazu https://homecapital.cz/cs/investori/, sekce „Pro investory“, záložka „Dluhopisy“, soubor s názvem „DLUHOPIS EUR_HOME CAPITAL X 4,6/2025“, (vi) Konečné podmínky pro Emisi dluhopisů s názvem „HOME CAPITAL EUR XI. jsou dostupné na hypertextovém odkazu https://homecapital.cz/cs/investori/, sekce „Pro investory“, záložka „Dluhopisy“, soubor s názvem „DLUHOPIS EUR_HOME CAPITAL XI 5,0/2026“ a (vii) Konečné podmínky pro Emisi dluhopisů s názvem HOME CAPITAL CZK XII. jsou dostupné na hypertextovém odkazu https://homecapital.cz/cs/investori/, sekce „Pro investory“, záložka „Dluhopisy“, soubor s názvem „DLUHOPIS CZK_HOME CAPITAL XII 6,5/5,0/2026“.

Základní prospekt i Konečné podmínky Emisí jsou dále dostupné rovněž i na webových stránkách České národní banky na stránce přístupné pod hypertextovým odkazem https://oam.cnb.cz/sipresextdad/SIPRESWEB.WEB_PROSPECTUS.PROSPECTUS_DETAIL?p_lang=cz&p_id=100050 a dále v listinné podobě v sídle společnosti Czech Home Capital, a.s. v pracovních dnech v době od 9.00 hod do 16.00 hod.

Schválení Základního prospektu Českou národní bankou by se nemělo chápat jako potvrzení nabízených dluhopisů a Czech Home Capital, a.s. doporučuje, aby si potenciální investoři přečetli Základní prospekt i příslušné Konečné podmínky k Emisím, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do nabízených a propagovaných dluhopisů.

Jakékoliv rozhodnutí o upsání nabízených a propagovaných dluhopisů musí být založeno výhradně na informacích založených v těchto dokumentech jako celku a na podmínkách nabídky, včetně samostatného vyhodnocení rizikovosti investice do dluhopisů každým z potenciálních nabyvatelů dluhopisů.

 

Kontaktujte nás

Soubory ke stažení

Naše portfolio je vyváženou kombinací ustálených lokalit, jako je Praha a Brno a rozvojových regionů, které mají potenciál růstu a stabilního výnosu.

Rezidenční nemovitosti jsou snadno zpeněžitelným aktivem a naše portfolio je analyticky diverzifikované do mnoha regionů. Výběr teritorií vhodných k investici vždy prochází detailní analýzou ekonomických ukazatelů dané lokality, rešerší a spoluprací s velkými zaměstnavateli a místními partnery.

Základem akvizičního procesu je hloubková prověrka (právní, ekonomicko-daňová, technická).

Soubory ke stažení

 

CZECH HOME CAPITAL je v procesu akvizic několika projektů v ČR a EU. Vždy se jedná o dlouhodobě funční projekty s historií nájemních vztahů. Vybíráme pouze lokallity, které mají pozitivní demograficko-ekonomickou křivku. Nedílnou součástí hodnocení projektu je komunikace s místními obyvateli i municipalitou dane lokality. Naše poslání je budovat nájemní bydlení jako službu, aby se každý klient cítil jako doma_FEEL HOME.

Nově akvírované projekty budou postupně začlěňovány do portfolia CZECH HOME CAPITAL v průběhu 3Q2020 a 1Q2021.

 

  2020-2021 * 2021-2022 *
Aktiva skupiny 1,0 mld Kč 2,1 mld Kč
Počet bytových jednotek 1000+ 2500+
Počet m2 ve vlastnictví 80 000m2 150 000m2

* kvalifikovaný odhad

 

 

 • Zacíleno na investice do rezidenčních projektů s dlouhodobou historií nájemních vztahů
 • Hlavními kritérii pro akvizice je výnosnost a dlouhodobá udržitelnost nájemního výnosu
 • Akvizice jsou podrobeny hloubkovému internímu i externímu prověření renomovanými společnostmi

 

 

Kontakty:
Czech Home Capital, a.s.
Náměstí Míru 1220/3
120 00 Praha 2
 

Kontakty pro investory:
investori@homecapital.cz
+420 771 11 88 11